angol-finn fordítás erre a szóra: administrative practice

EN

"administrative practice" finn fordítás

Példamondatok a(z) "administrative practice".

Hasonló fordítások a(z) "administrative practice" szóra finnül

administrative főnév
Finnish
administrative melléknév
practice főnév
to practice ige

Példamondatok a(z) "administrative practice" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishI was under the impression that this was already standard administrative practice.
Minulla kun oli sellainen käsitys, että tämä oli jo normaalia hallintokäytäntöä.
EnglishThe idea of a code of good administrative practice is therefore to be welcomed.
Sen vuoksi nyt tehty ehdotus hyvän hallintotavan säännöstöstä on erittäin tärkeä.
EnglishSuch a code means that we adopt minimum standards for good administrative practice.
Hyvä hallinto merkitsee nopeaa palvelua, mutta myös asiakirjojen julkisuus on hyvää hallintoa.
EnglishIt does not meet the requirements of transparency and good administrative practice.
Se ei vastaa avoimuuden ja hyvän hallintokäytännön vaatimuksia.
EnglishIt would be dangerous, and even counter-productive, to try to intervene too much in administrative practice.
Olisi vaarallista ja jopa vahingollista yrittää puuttua liikaa hallintokäytäntöön.
EnglishIn the present administrative practice, there is still an old-fashioned principle of exaggerated hierarchy.
Nykyisessä hallintokäytännössä on vielä vanhanaikainen liioitellun hierarkian periaate.
EnglishWhen it is a matter of a departure from good administrative practice the friendly exterior should deceive nobody.
Kun on kyse poikkeamisesta hyvästä hallintotavasta, ystävällisen ulkokuoren ei saa antaa pettää.
EnglishWe have to have rules of procedure for good administrative practice, as the Ombudsman has proposed.
Meidän on saatava aikaan hyvää hallintotapaa koskevat menettelytapasäännökset siten kuin oikeusasiamies on esittänyt.
EnglishI hope we shall find a mechanism for establishing that formula of good administrative practice as a European citizens' charter.
Toivon, että keksimme mekanismin hyvän hallintomenettelyn luomiseksi Euroopan kansalaisasiakirjana.
EnglishThis specific obligation derives from the Århus Convention and corresponds to the Commission's current administrative practice.
Tämä velvoite perustuu Århusin yleissopimukseen ja vastaa komission nykyistä hallinnollista käytäntöä.
EnglishGood administrative practice and a dignified reception should be guaranteed and the entry of genuine travellers should be facilitated.
Hyvä hallintokäytäntö ja ihmisarvoinen kohtelu on turvattava, ja oikeiden matkailijoiden maahantuloa on helpotettava.
EnglishOnly once the frameworks are established can public participation in decision-making become a fully integrated administrative practice.
Vasta kun puitteet on vahvistettu, yleisön osallistuminen päätöksentekoon voidaan integroida täysin hallintokäytäntöön.
EnglishWe will make sure that Member States observe the principle of non-discrimination in their national legislation and administrative practice.
Me varmistamme, että jäsenvaltiot noudattavat kansallisessa lainsäädännössään ja hallintotavassaan syrjimättömyyden periaatetta.
EnglishAs I have already underlined, we could become competent when the constitution is translated into legislative, administrative or judicial practice.
Kuten olen jo korostanut, olemme toimivaltaisia vasta, kun perustuslaki muuttuu lainsäädäntö-, hallinto tai oikeuskäytännöksi.
EnglishIt points out the importance of incorporating the provisions of the Convention into administrative practice, so that they become operational in practice.
Komissio korostaa, että on tärkeää sisällyttää yleissopimuksen määräykset hallintokäytäntöihin, jotta ne tulevat käyttöön.
EnglishTo prevent malpractice and error we should establish good administrative practice and not just devise ever more complicated control systems.
Väärinkäytösten ja virheiden torjumiseksi pitäisi luoda hyvää hallintokäytäntöä eikä vain laatia yhä monimutkaisempia kontrollijärjestelmiä.
EnglishThe provisions must affect all the institutions, just as Astrid Thors said in her report, because good administrative practice must be observed.
Asetuksen on koskettava kaikkia toimielimiä aivan kuten Astrid Thorsin mietinnössä esitetään, koska on noudatettava hyvää hallintotapaa.
EnglishThe Commission’s administrative practice continues to display the regrettable feature that payment orders for scientific projects arrive far too late.
Komission hallintokäytännöissä on jatkuvasti se ikävä piirre, että tieteellisille hankkeille tulevat maksatukset ovat pahasti myöhässä.
EnglishIndeed, the draft code of conduct for good administrative practice which the Commission presented in January was developed as a result of his own initiative, together with that of Mr Perry.
Komission tammikuussa esittämä luonnos hallintokäytännön menettelysäännöiksi laadittiin nimittäin hänen sekä Perryn aloitteesta.
EnglishWhat I ask, in other words, is that all these things should be taken into account in the Commission’s administrative practice as early as the stage at which proposals are presented.
Toisin sanoen pyydän, että kaikki nämä tekijät otettaisiin huomioon komission hallintokäytännössä jo siinä vaiheessa, kun ehdotuksia esitetään.

Más szótárak

English
  • administrative practice

Próbáld ki a bab.la angol-magyar szótárat.