angol-finn fordítás erre a szóra: adequately

EN

"adequately" finn fordítás

EN adequately
volume_up
{határozószó}

adequately (és: sufficiently, plenty)
- out of the conviction that civil rights will be adequately protected by Parliament.
- vakuuttuneena siitä, että parlamentti suojelee kansalaisoikeuksia riittävästi.
The possibilities of modern information technology are not being adequately exploited.
Nykyaikaisen informaatioteknologian mahdollisuuksia ei käytetä riittävästi hyväksi.
The critical issues are adequately highlighted, as are the positive elements.
Kriittisiä kysymyksiä korostetaan riittävästi, samoin kuin myönteisiä näkökohtia.
adequately
In my view, the social status of posted third-country nationals is, and was, adequately described in that directive.
Mielestäni lähetettyjen kolmansien maiden kansalaisten sosiaalista asemaa on ja oli kuvattu asiaankuuluvasti tuossa direktiivissä.
Turning now to individual issues, the European Commission is clearly finding it hard to apply equal opportunities and is failing to do so adequately.
Se ei onnistu siinä asiaankuuluvasti.
This confusion stems from the fact that, for example, the term 'private use or commercial use' is not adequately defined and a common definition has not been found.
Tämä sekaannus juontaa juurensa siitä, että esimerkiksi termiä "yksityiskäyttö tai kaupallinen käyttö" ei ole määritetty asiaankuuluvasti eikä yhteistä määritelmää ole löytynyt.

Szinonimák (angolul) a(z) adequate szóra:

adequate

Példamondatok a(z) "adequately" szó használatára finnül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishUnfortunately, the MARPOL 73/78 Convention was not enforced adequately either.
Marpol 73/78 -yleissopimusta ei valitettavasti myöskään noudatettu asianmukaisesti.
EnglishIf we cannot do things adequately to help that industry it will collapse.
Jos emme ryhdy riittäviin toimiin tämän elinkeinoalan auttamiseksi, se romahtaa.
EnglishNeither of these proposals has been adequately explored in the Roth-Behrendt report.
Näitä kahta ehdotusta ei ole tutkittu tarpeeksi Roth-Behrendtin mietinnössä.
EnglishWhat is left of the stripped vehicle also requires to be processed adequately.
Se, mitä autonromusta jää jäljelle, vaatii myös asianmukaista käsittelyä.
EnglishI hope this adequately covers the concerns expressed by the last speaker, in particular.
Toivon näin vastanneeni myös erityisesti edellisen puhujan ilmaisemaan huoleen.
EnglishThe European Training Foundation must prepare adequately for covering MEDA countries.
Euroopan koulutussäätiön on valmistauduttava asianmukaisesti MEDA-maiden kattamiseen.
EnglishIn the last four years it has managed to perform this task more than adequately.
Viimeisen neljän vuoden aikana se on onnistunut täyttämään tehtävänsä paremmin kuin hyvin.
EnglishThere will not of course be time to deal with it adequately prior to the vote.
On selvää, ettemme ehdi käsitellä tätä kohtaa loppuun ennen äänestystä.
EnglishWe are seeing developments, but they are not fast enough or adequately coordinated.
Kehitystä tapahtuu, mutta se ei ole riittävän nopeaa eikä koordinoitua.
EnglishWe take the view that major problems are adequately addressed by the use of persuasion.
Katsomme, että suuria ongelmia voidaan pyrkiä ratkaisemaan parhaiten taivuttelemalla.
EnglishOnce those consequences have been mapped out, it is possible to respond adequately.
Kun seuraukset on kartoitettu, on mahdollista toimia niiden mukaisesti.
EnglishAfter all, what can sensible programmes achieve if they are not adequately funded?
Mitä järkevilläkään ohjelmilla voidaan saavuttaa, jos niiden rahoitus ei ole asianmukainen?
EnglishShe has most adequately sketched out the background to this framework cooperation agreement.
Hän on hahmotellut taitavasti tämän yhteistyötä koskevan puitesopimuksen taustaa.
EnglishSo we must combine efficiency with price if we are to deal with this matter adequately.
Tehokkuus on siis yhdistettävä hintaan, jos haluamme löytää asiaan riittävän ratkaisun.
EnglishHowever, we need to ensure that the RAC areas are adequately supported.
Meidän on kuitenkin varmistettava, että toimikunnat saavat riittävää tukea.
EnglishThe situation in Egypt could be adequately described as a revolt in waiting for a revolution.
Egyptin tilannetta voidaan osuvasti kuvailla vallankumousta edeltäväksi kapinaksi.
EnglishMr Corbett and his colleagues have very adequately outlined the thrust of their report.
Herra Corbett on kollegoineen hahmotellut hyvin osuvasti mietintönsä antamia virikkeitä.
EnglishJustice has not, in my judgement, been adequately done to this in the report.
Se on mielestäni jäänyt mietinnössä hieman liian vähälle huomiolle.
EnglishThus, all types of crews serving on Community ships must be adequately trained.
Tämän vuoksi yhteisön aluksilla työskentelevän miehistön on oltava asianmukaisesti koulutettua.
EnglishFor the European Union to be adequately effective, however, it must be strong internally.
Mutta jotta Euroopan unioni voi olla riittävän tehokas, sen on oltava sisäisesti vahva.