angol-dán fordítás erre a szóra: to give

EN

"to give" dán fordítás

DA

"give" angol fordítás

EN to give
volume_up
[gave|given] {ige}

First, we should not ask Eurodac to give answers that Eurodac cannot give.
For det første bør vi ikke bede Eurodac om at give svar, som Eurodac ikke kan give.
We should not just give them money and paper but give them real capacities.
Vi må ikke bare give dem penge og papir, men også give dem reelle muligheder.
Mrs Ferrer, I am going to give you the explanation which, in this case, I can give you.
Fru Ferrer, jeg vil give Dem den forklaring, som jeg kan give Dem i dette tilfælde.
to give
I am going to give you a version of the Rules of Procedure as explained by me so that you remember.
Jeg vil forære Dem en forretningsorden, som jeg selv har kommenteret, så De husker det.
They are all aware that if they can reach everyone, then they could even give the users a decoder, because it is using these services which brings in the money, not the hardware.
Enhver ved nemlig: Hvis han kan nå alle, kunne han endog forære den enkelte forbruger en dekoder, for benyttelsen af disse tjenester giver så penge, ikke hardware.
In fact, we are voting to give our governments a headline: " European Parliament says yes to Treaty of Amsterdam ', or " Important new stage in construction of Europe '.
I realiteten stemmer vi for at forære vores regeringer en avisoverskrift: " Europa-Parlamentet siger ja til Amsterdamtraktaten« eller " Ny vigtig etape i den europæiske opbygning«.
My intention is to give the strategic programme a broader outlook.
I forfatningens ånd vil jeg præsentere Dem for prioriteterne for de næste fem år.
I would like to give you some thoughts on the priorities for the years ahead.
Jeg vil gerne præsentere Dem for nogle tanker vedrørende prioriteterne for de kommende år.
I shall be placing a declaration to this effect before the House and I trust all Members will give it their support.
Jeg vil præsentere Parlamentet for en erklæring, og jeg håber på støtte fra alle medlemmerne.
to give (és: to bestow, to pour)
It must be possible to give this fund an endowment of a billion euros.
Det burde være muligt at skænke 1 milliard euro til denne fond.
Mr Commissioner, I promise that I shall give you one of these cards as soon as they are on the market.
Kommissær, jeg lover Dem, at jeg vil skænke Dem et sådant kort, når det kommer på markedet.
He that spared not his own Son, but delivered him up for us all, how shall he not with him also freely give us all things?
Han som jo ikke sparede sin egen Søn men gav ham hen for os alle hvorledes skulde han ikke også med ham skænke os alle Ting?
But we should also give the competent Russian authorities the chance to do this themselves.
Men vi bør også give de kompetente russiske organer mulighed for selv at udføre dette arbejde.
It is our job to give it the tools it needs to accomplish its mission.
Det er så op til os at tildele det de midler, der er nødvendige for at udføre det planlagte arbejde.
Let us give him the political responsibility to do the job.
Lad os give ham det politiske ansvar for at udføre opgaven.
to give (és: to issue)
We did not want to give the Commission carte blanche.
Vi vil ikke udstede en blankocheck til Kommissionen.
Adopting this directive would give a clear signal about liberalising rail transport.
Ved at udstede dette direktiv har vi en chance for at sende et klart signal om en liberaliseret jernbanesektor.
There can be no question of giving the Commission carte blanche in this field.
Der kan ikke være tale om at udstede en blankocheck til Kommissionen på dette område.

Példamondatok a(z) "to give" szó használatára dánul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThey have travelled a long way and I hope that we can give them a warm welcome.
De er kommet langvejsfra, og jeg ønsker, hr. formand, at vi byder dem velkommen.
EnglishIn legal terms, in terms of the Treaty, I can certainly give a positive answer.
Juridisk, på basis af traktaten, kan jeg entydigt besvare spørgsmålet med et ja.
EnglishIn that regard I expect us to give a very clear signal during the vote tomorrow.
Her forventer jeg, at vi i morgen under afstemningen sender et helt klart signal.
EnglishMaybe we should give homosexuals a chance - it might be better for the children.
Måske skulle man prøve med homoseksuelle, det ville måske være bedre for børnene.
EnglishThe results of their work also give us hope for the long-term budgetary outlook.
Resultatet af deres arbejde giver os også håb på det mere langsigtede budgetplan.
EnglishSo we must not give too much weight to the problem, only where it is dangerous.
Derfor skal vi ikke betone problemet for kraftigt kun dér, hvor det er farligt.
EnglishIf we choose the latter, we might just as well give up on our Lisbon objectives.
Hvis vi vælger sidstnævnte, kan vi lige så godt opgive at opfylde Lissabon-målene.
EnglishAt the end of the day, these countries will not give up their rights to progress.
Disse lande vil i sidste instans ikke lade sig fratage deres ret til udvikling.
EnglishBut financial corrections, when correctly applied, give us the same possibilities.
Men finansielle korrektioner giver os samme muligheder, når de anvendes korrekt.
EnglishNew electronic technologies give these gangs immunity, often with our tolerance.
Nye elektroniske teknologier giver disse bander straffrihed ofte med vores accept.
EnglishBeing someone’ s guest does not give you the right to interfere in their business.
Af alle disse årsager, finder jeg det glædeligt, at betænkningen blev forkastet.
EnglishI give the floor to Mrs Colombo Svevo, who is deputising for Mrs Bennasar Tous.
Jeg giver ordet til fru Colombo Svevo som stedfortræder for fru Bennasar Tous.
EnglishIt is the voice of those who give life and who are committed to preserving it.
Det er stemmen fra dem, der giver liv, og som forpligter sig til at bevare det.
EnglishI call upon the British Government to give up its current obstreperous behaviour.
Jeg opfordrer den britiske regering til at opgive sin nuværende trodsattitude.
EnglishI would be glad if the Commission could give its position on this specific point.
Det ville glæde mig, hvis kommissæren kunne tage stilling til dette særlige punkt.
EnglishTake therefore the talent from him, and give it unto him which hath ten talents.
Tager derfor den Talent fra ham og giver den til ham som har de ti Talenter.
EnglishAnd the foolish said unto the wise, Give us of your oil; for our lamps are gone out.
Men Dårerne sagde til de kloge: Giver os af eders Olie; thi vore Lamper slukkes.
EnglishWe need a Tobin tax to give us a fiscal instrument with which we can intervene.
Vi har brug for en Tobin tax for at kunne gribe ind med et kontrolinstrument!
EnglishThe EU Treaties clearly give us the task of exercising this supervisory role.
Det fremgår klart og tydeligt af EU-traktaten, at vi skal være et kontrolorgan.
EnglishIt condemns KLA provocations that give added impetus to the spiral of violence.
Den fordømmer UCK ' s provokationer, som giver yderligere næring til voldsspiralen.