angol-dán fordítás erre a szóra: distinct

EN

"distinct" dán fordítás

EN distinct
volume_up
{melléknév}

distinct (és: clear, clear-cut, luminous, pellucid)
It would be very difficult to demonstrate the need for a distinct division of competences more clearly.
Man kan næppe dokumentere nødvendigheden af en klar kompetenceafgrænsning tydeligere.
We have FIFA's clear and distinct commitment that this will happen.
Vi har en meget klar og præcis målsætning herfor i FIFA.
Such exchanges make a distinct commitment to better linguistic skills, but also promote cultural cooperation.
Udvekslingsprogrammerne medfører en klar forpligtelse til at opnå bedre sprogfærdigheder og fremmer samtidig kultursamarbejdet.
distinct (és: apparent, blatant, clear, lucid)
It would be very difficult to demonstrate the need for a distinct division of competences more clearly.
Man kan næppe dokumentere nødvendigheden af en klar kompetenceafgrænsning tydeligere.
In this respect, in New York, very distinct differences between the European Union and Poland emerged.
Hvad det angår, viste der sig meget tydelig divergens i New York mellem Den Europæiske Union og Polen.
Clear and distinct criteria governing the way in which people's names are added to and deleted from the list must be established.
Der skal fastsættes klare og tydelige kriterier for, hvordan folk opføres på og tages af listen.
distinct

Szinonimák (angolul) a(z) distinct szóra:

distinct

Példamondatok a(z) "distinct" szó használatára dánul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishIn the discussion here in the Chamber, I have identified two distinct trends.
Under forhandlingen her i Parlamentet har jeg opfattet to forskellige tendenser.
EnglishMr President, this legislation on the labelling of beef has two distinct aspects.
Hr. formand, lovgivningen om mærkning af oksekød har to separate aspekter.
EnglishThey are under one roof, but under that one roof there are still distinct entities.
De er alle under samme tag, men under dette tag findes der stadig forskellige enheder.
EnglishEurope is committed to the idea of a distinct social model based on solidarity.
Europa er forpligtet på idéen om en bestemt social model, der er baseret på solidaritet.
EnglishIt is a very comprehensive text because it contains four distinct measures.
Det er en meget omfattende tekst, fordi den indeholder fire særlige foranstaltninger.
EnglishThey are two totally distinct types of activity and this has to be borne in mind.
Det er to vidt forskellige former for hjælp, hvilket man bør huske på.
EnglishIn my view, this process of reflection has resulted in two distinct approaches.
Denne refleksionsproces har efter min mening vist to klare retninger.
EnglishIt was handled well and properly, and that deserves distinct recognition.
Det handlede rigtigt, det handlede godt, og det skal også anerkendes klart!
EnglishThis compromise has three distinct advantages over the rapporteur's initial draft.
Dette kompromis har tre markante fordele i forhold til det oprindelige udkast fra ordføreren.
EnglishExcept, of course, that the budget has made a distinct shift towards us.
Naturligvis er det stadig sådan, at budgettet er rykket et godt stykke i vores retning.
EnglishIn its communication, the Commission makes a distinct reference to industry itself.
Kommissionen peger i sin meddelelse udtrykkeligt på erhvervslivet.
EnglishFishing is distinct from other means of livelihood in that fish stocks cannot be increased.
Fiskerierhvervet afviger fra andre erhverv på den måde, at fiskeressourcer ikke kan øges.
EnglishThe logic of bilateral co-operation is profoundly distinct from the logic of Community co-operation.
Det bilaterale udviklingssamarbejde følger en helt anden logik end Fællesskabets.
EnglishThere are two distinct topics here and I would like to address the two reports separately.
Der er tale om to forskellige emner, og jeg vil gerne behandle de to betænkninger særskilt.
EnglishIt is important that NATO and the European Union remain, in reality, distinct from one another.
Det er vigtigt, at NATO og Den Europæiske Union reelt forbliver adskilte.
EnglishOn that occasion, demonstrating a distinct lack of charm, you declined to answer me.
De svarede mig på en mindre charmerende måde ikke den 2. juli.
EnglishThis is beside the fact that home production offers a number of other distinct advantages.
Desuden indebærer egenproduktion en række andre markante fordele.
English‘ Democracy and human rights, though distinct concepts, are closely interlinked.
Den går ud på, at demokrati og menneskerettigheder, selv om de er forskellige begreber, er tæt forbundet.
EnglishMadam President, when we came in this morning there was a distinct smell of cigars in this Chamber.
Fru formand, da vi ankom her til morgen, var der en skarp lugt af cigarer her i salen.
EnglishThe Committee on Petitions and the European Ombudsman have complementary but distinct roles.
Udvalget for Andragender og Den Europæiske Ombudsmand har komplementære men forskellige roller.