angol-dán fordítás erre a szóra: blatant

EN

"blatant" dán fordítás

EN blatant
volume_up
{melléknév}

blatant (és: abusive, brutish, crass, crude)
Blatant discrimination occurs in other countries such as Poland and Malta.
Der foregår grov diskrimination i andre lande, såsom Polen og Malta.
This is blatant, modern-day colonialism and we should not allow it.
Det er et eksempel på grov, moderne kolonialisme, og det bør vi ikke tillade.
The European Union cannot turn its head and look away if blatant discrimination takes place, arguing that it is the responsibility of Member States.
EU kan ikke vende ryggen til og bort fra grov forskelsbehandling og hævde, at det er medlemsstaternes ansvar.
blatant (és: raucous, rowdy)
blatant (és: apparent, clear, distinct, lucid)
The European Union therefore strongly condemns these blatant violations of basic rights by Iran.
Den Europæiske Union fordømmer derfor kraftigt de tydelige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder i Iran.
Executions are common, the Tibetans are oppressed and Taiwan is subject to blatant threats from Beijing.
Henrettelserne er talrige, tibetanerne undertrykkes, og Taiwan udsættes i perioder for tydelige trusler fra Beijing.
What more blatant admission could there be that, for federalists, European democracy is now an objective, rather than a path to achieving a goal?
Tydeligere kan det næppe siges, at demokrati på europæisk niveau for føderalisterne skal findes i målene og ikke i måden, hvorpå man når disse mål.
blatant (és: flagrant, overt)
We are talking about blatant and naked military intervention in an independent European country.
Der er tale om åbenlys og brutal militærintervention i et uafhængigt europæisk land.
Mr President, there is a blatant inaccuracy and, if you will, an injustice.
Hr. formand, jeg vil gøre opmærksom på en åbenlys unøjagtighed, for ikke at sige uretfærdighed.
That is blatant and inadmissible intervention.
Dette er åbenlys og utilstedelig indblanding.

Szinonimák (angolul) a(z) blatant szóra:

blatant

Példamondatok a(z) "blatant" szó használatára dánul

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThe problem of reproduction parts is therefore not as blatant as many would suggest.
De eklatante årsager, som nogle udtaler sig så positivt om, eksisterer altså ikke.
EnglishThe proposal is a blatant example of a lack of respect for the principle of subsidiarity.
Forslaget er et eklatant eksempel på manglende respekt af nærhedsprincippet.
EnglishOtherwise, there will be a blatant clash of citizens ' interests.
I modsat fald vil der opstå en klar konfrontation mellem borgernes interesser.
EnglishYet it seems to me that what is going on here is discrimination of the most blatant nature.
Det forekommer mig alligevel, at der her er tale om forskelsbehandling af værste slags.
EnglishIt is a blatant violation of international human rights laws.
Det er en himmelråbende overtrædelse af de internationale menneskerettighedslove.
EnglishIn a word, the blatant inadequacy of the state with respect to essential governmental functions.
Kort sagt statens åbenlyse svigten, når det gælder afgørende styringsmæssige opgaver.
EnglishThis is one of the more blatant problems our citizens simply will not condone.
Dette udgør ét af de centrale problemer, emner, som borgerne under ingen omstændigheder vil acceptere.
EnglishEuropean human rights policy has wrongly been silent up to now on this blatant injustice.
Den europæiske menneskerettighedspolitik har indtil nu med urette fortiet denne forfærdelige uret.
EnglishIts attitude towards the Turkish regime is a blatant example.
Et klart eksempel på dette er EU ' s holdning til det tyrkiske styre.
EnglishAre we really sure that blatant injustice is based on gender rather than society?
Kan man virkelig være sikker på, at den åbenlyse uretfærdighed er kønsbestemt og ikke nærmere socialt bestemt?
EnglishThe most prevalent and blatant cases of discrimination are covered up with the mantle of love.
De mest forekommende og åbenlyse tilfælde af diskrimination dækkes der over med kærlighedens kåbe.
EnglishIts attitude towards the Turkish regime is a blatant example.
Et grelt eksempel er EU ' s holdning over for det tyrkiske styre.
EnglishWe could get rid of export refunds, given that, in any case, blatant examples of fraud have been uncovered.
Jeg lykønsker derfor Parlamentet med denne behandling af 2004-budgettet.
EnglishUnfortunately, we have not always managed to stand up in the face of blatant violations of Czech rules.
Desværre er det ikke altid lykkedes os at hindre de åbenlyse krænkelser af tjekkiske regler.
EnglishThe proposal would simply close a couple of these more blatant loopholes.
Forslaget lukker blot nogle af de mere grove af dem.
EnglishFor example, how long are we going to go on tolerating the blatant publicity for sex tourism to Asia?
Spørgsmål såsom hvor længe vil man endnu tolerere den åbenlyse reklame for sexturisme til Asien?
EnglishI believe that this a blatant display of total irresponsibility.
Jeg mener, at det er en helt uansvarlig tilkendegivelse.
EnglishThe European Union therefore strongly condemns these blatant violations of basic rights by Iran.
Den Europæiske Union fordømmer derfor kraftigt de tydelige overtrædelser af de grundlæggende rettigheder i Iran.
EnglishAll of the quarrels among institutions and among states highlight a blatant lack of democratic capacity and legitimacy.
Solidaritet og omfattende deltagelse er en forudsætning for opbygningen af en økonomisk politik.
EnglishIt is a case of the most blatant arbitrariness.
Arrestationer og afstraffelser er fuldstændigt tilfældige.