angol-cseh fordítás erre a szóra: within

EN

"within" cseh fordítás

CS

EN within
volume_up
{határozószó}

within
I will be looking to reinforce this effort within the Transatlantic Legislators' Dialogue.
Těším se na posílení tohoto úsilí během dialogu transatlantických zákonodárců.
It acted differently in the Spring: large-scale effective action within a few hours.
Na jaře jednala jinak: rozsáhlá účinná opatření během několika hodin.
The 20% target for 2020 is within reach; we could achieve it within the next few years.
Cíl 20 % pro rok 2020 je tedy reálný, během několika málo let bychom jej mohli splnit.
within (és: in, indoors, inside)
We need a fairer distribution of wealth between countries and within each country.
Potřebujeme spravedlivější rozdělení bohatství mezi jednotlivými zeměmi i uvnitř nich.
We feel the need for a more dynamic parliamentary dimension within our institution.
Cítíme potřebu dynamičtějšího parlamentního rozměru uvnitř našeho orgánu.
The situation in Libya and within the international community is confused.
Situace v Libyi i uvnitř mezinárodního společenství je chaotická.
All that can literally destroy a brand within a few days or a few weeks.
To může v průběhu několika dnů nebo týdnů danou značku doslova zničit.
This could be done by email or telephone within a two-week period.
Lze tak učinit prostřednictvím emailu či telefonátu v průběhu dvou týdnů.
The commission should complete its work within three months.
Komise by měla dokončit tuto práci v průběhu tří měsíců.
This should always be within the bounds of transparency and accountability.
To by mělo probíhat v mezích transparentnosti a odpovědnosti.
Each institution acts within the limits of the powers conferred on it by the Treaty.
Každý orgán jedná v mezích působnosti, kterou mu svěřuje smlouva.
We must guarantee that all this remains within the limits of affordability.
Musíme zajistit, aby toto vše zůstalo v mezích cenové dostupnosti.

Szinonimák (angolul) a(z) within szóra:

within
English

Példamondatok a(z) "within" szó használatára csehül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThis Fund allows us to take swift, effective action within a flexible framework.
Tento fond nám umožňuje podniknout rychlé a účinné kroky pomocí pružného rámce.
EnglishEverything within the Documents, Music, Pictures, and Shared Documents folders.
Vše, co je umístěno ve složkách Dokumenty, Hudba, Obrázky a Sdílené dokumenty.
EnglishI do not have the authority to modify comitology; that is not within my powers.
Nemám pravomoc měnit postup projednávání ve výboru, to mezi mé kompetence nepatří.
EnglishA regime which fires on its own people has no place within the concert of nations.
Pro režim, který na své vlastní lidi střílí, není ve společenství národů místo.
EnglishLet us look at how we can improve the current system within the means that we have.
Zvažme, jak můžeme zlepšit současný systém s prostředky, které máme k dispozici.
English. - I agree with the recommendations contained within Mr Stubb's report.
písemně. - Souhlasím s doporučeními uvedenými ve zprávě, kterou předložil pan Stubb.
EnglishWhat is going to deliver is building more of the European Union within Ukraine.
Co může přinést výsledky, je intenzivnější budování hodnot Evropské unie na Ukrajině.
EnglishSegregation forms a vicious circle and creates fault lines within societies.
Segregace představuje začarovaný kruh a vytváří dělicí čáru uprostřed společností.
EnglishI wish to emphasise what I feel are a number of salient points within this problem.
Chci zdůraznit, že podle mého názoru tento problém zahrnuje řadu významných aspektů.
EnglishCombating tax fraud falls largely within the competence of the Member States.
Boj proti daňovým podvodům spadá z větší části do pravomocí členských států.
EnglishWithin the European market, 40% of all goods are transported by seagoing ships.
40 % veškerého zboží na evropském trhu je přepravováno prostřednictvím námořních lodí.
EnglishTrade and development issues are to be dealt with within the wider regional framework.
Otázkami týkajícími se obchodu a vývoje se bude zabývat širší regionální rámec.
EnglishThe Schengen area is now within the legal and institutional framework of the EU.
Schengenský prostor nyní patří do právního a institucionálního rámce EU.
EnglishIts large touchscreen and flexible stand keep everything within easy reach.
Díky velkému dotykovému displeji a flexibilnímu stojanu máte všechno na dosah ruky.
EnglishThe workers who are affected are not responsible for the crisis within their company.
Zaměstnanci, kteří jsou krizí ve společnosti postiženi, za ni nenesou zodpovědnost.
EnglishIt is true that industrial policy falls largely within national competence.
Je pravda, že průmyslová politika patří ve velké míře do pravomocí členských států.
EnglishIf you have already paid, the seller must give you a refund within 30 days.
Musí vám vrátit peníze za zboží  a také vám proplatit náklady za jeho zaslání k vám.
EnglishAs you know, most of these issues fall within the scope of Member States.
Jak víte, většina z těchto otázek spadá do oblasti působnosti členských států.
EnglishFor example, farmers ought to be paid for their produce within 30 days.
Například zemědělci by za svoji produkci měli dostávat zaplaceno do třiceti dnů.
EnglishWe must have the courage to recognise that the enemy is already within our walls.
Musíme nalézt odvahu přiznat si, že nepřítel již prošel našimi branami.