angol-cseh fordítás erre a szóra: severe

EN

"severe" cseh fordítás

EN severe
volume_up
{melléknév}

severe (és: big, hard, high-powered, intense)
volume_up
silný {mn hímn.}
Tady si všiměte, že u 375 stojí napsáno: "Nebezpečí: Silný šok."
The occasional occurrence of high temperature, pneumonia, severe diarrhoea, vomiting, dehydration and dizziness were stated as serious side effects.
Za vážné vedlejší úcinky byly uvedeny tyto vzácne se vyskytující stavy: horecka, zápal plic, silný prujem, zvracení, dehydratace a závrat.
Has the pressure on the military to stop interfering with the nation's political life been severe and determined enough, or has it been weak and ineffective?
Byl vyvíjený tlak na armádu, aby přestala zasahovat do politického života země, dostatečně silný a rozhodný, nebo byl slabý a neefektivní?
volume_up
závažný {mn hímn.}
The decommissioning of Ignalina Nuclear Power Plant in 2009 has had a severe impact on Lithuania.
Odstavení jaderné elektrárny Ignalina v roce 2009 mělo na Litvu závažný dopad.
Tento problém je na Maltě obzvlášť závažný.
Fishermen in all European seas complain about the painful drop in income, which may be severe enough to threaten their existence.
Rybáři ve všech evropských mořích si stěžují na tíživý pokles příjmů, jenž může být dost závažný, aby ohrozil jejich existenci.
severe (és: aching, dolorous, grievous, hurtful)
volume_up
bolestivý {mn hímn.}
severe (és: butch, coarse, gruff, hard)
volume_up
drsný {mn hímn.}
severe (és: abysmal, appalling, awesome, awful)
volume_up
hrozný {mn hímn.}
volume_up
kritický {mn hímn.}
severe (és: cruel, fierce, gory, hard)
volume_up
krutý {mn hímn.}
He is the modern-day Zeus, and he intends to rule us from Mount Berlaymont - and woe betide anybody that questions his authority or questions his dignity, as they will face severe punishment!
Je moderním Diem a chtěl by nám vládnout z hory Beralymont - a běda každému, kdo by chtěl zpochybňovat jeho autoritu nebo důstojnost, neb by jej stihl krutý trest.
severe (és: hard)
volume_up
krušný {mn hímn.}
At a time when there is severe pressure on national budgets, we consider it inappropriate to initiate such a project, which will probably be very expensive.
V době, kdy vnitrostátní rozpočty čelí značnému tlaku, považujeme za nevhodné iniciovat projekt tohoto typu, který bude pravděpodobně finančně velmi náročný.
severe (és: rigid, rigorous, stark, stern)
volume_up
přísný {mn hímn.}
The reaction of France and the French Government was justified and proper, and our position should be equally resolute and severe.
Reakce Francie a francouzské vlády byla oprávněná a správná a náš postoj by měl být stejně rázný a přísný.
Will Commissioner Kroes' assessment of this case of State aid be as severe and as reliable as it was in the case of the Polish shipyards?
Bude posudek komisařky Kroesové v tomto případě stejně přísný a zásadový, jak tomu bylo v případě polských loděnic?
severe (és: hard, heavy, onerous, stiff)
volume_up
těžký {mn hímn.}
The financial crisis dealt Lithuania a particularly severe blow - in 2009, our economy shrank by 15%.
Finanční krize uštědřila Litvě obzvláště těžký úder - v roce 2009 naše ekonomika klesla o 15 %.
(Laughter) And one of the soldiers wrote home, and this is the sentence that he put: "The struggle between right and six dollars a month and wrong and 75 dollars a day is a rather severe one."
(Smích) Jeden z vojáků napsal domů dopis, v němž přímo napsal: "Vnitřní boj mezi Dobrem se šesti dolary a měsíc" a Zlem se sedmdesáti pěti dolary na den, je opravdu těžký."
severe (és: bad, evil, malignant, mean)
volume_up
zlý {mn hímn.}

Szinonimák (angolul) a(z) severe szóra:

severe

Példamondatok a(z) "severe" szó használatára csehül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishLast summer, most of Romania's territory was hit by severe flooding and landslides.
Během loňského léta zasáhly většinu území Rumunska rozsáhlé záplavy a sesuvy půdy.
EnglishTheir problems will become even more severe, resulting in yet more immigration.
Jejich problémy se ještě více zhorší a to vyústí v ještě vyšší míru přistěhovalectví.
EnglishHowever, we must not forget Ukraine either, which is suffering severe financial turmoil.
Nesmíme však zapomínat ani na Ukrajinu, která trpí závažnými finančními problémy.
EnglishI am therefore in favour of severe and consistent sanctions for those who break the law.
Proto podporuji zavedení přísných, systémových sankcí pro ty, kteří poruší zákon.
EnglishSome areas must prepare themselves for severe drought and higher temperatures.
Některé oblasti se musí připravit na krutá období sucha a vyšší teploty.
EnglishSentences must be severe and the harmonisation of maximum penalties must continue.
Tresty musí být přísné a sjednocování nejvyšších trestů musí pokračovat.
English. - Severe human rights violations persist in the ongoing Yukos affair.
písemně. - V pokračujícím případu Jukos stále dochází k hrubému porušování lidských práv.
EnglishMany demonstrators and opposition leaders were arrested and could face severe sentences.
Mnoho demonstrantů a opozičních vůdců bylo zatčeno a mohli by dostat přísné tresty.
EnglishGender-based violence results in severe harm to individuals' physical and mental health.
Násilí na základě pohlaví vede k vážným újmám na tělesném i duševním zdraví člověka.
EnglishHis detention is part of the most severe police crackdown in China in decades.
Jeho zadržení je součástí nejtvrdších policejních zásahů v Číně v posledních desetiletích.
EnglishSo I dedicated my career to research into the severe mental illnesses.
A tak jsem se rozhodla zasvětit svou kariéru výzkumu těžkých mentálních onemocnění.
EnglishThe Baltic Sea is sensitive and is already under severe environmental pressure.
Baltské moře je citlivé a už nyní je pod silným ekologickým tlakem.
EnglishFurthermore, the process has a severe impact on the most defenceless layers of society.
Tento proces má navíc vážný dopad na nejbezbrannější vrstvy společnosti.
EnglishSevere measures were taken because of the financial hurricane and jobs were lost.
V důsledku této finanční bouře byla přijata přísná opatření a došlo ke ztrátě pracovních míst.
EnglishAll this against a backdrop of a severe economic crisis and high unemployment.
A to vše navzdory silné hospodářské krizi a vysoké nezaměstnanosti.
EnglishSeven-year-old Justin Senigar came to our clinic with this diagnosis of very severe autism.
Sedmiletý Justin Senigar přišel do naší nemocnice s diagnózou velice těžkého autismu.
EnglishAnd here you can see the patients all had symptoms of depression, moderate and severe.
A tady můžete vidět, že pacienti trpěli všemi symptomy deprese, jak mírnými tak i vážnými.
EnglishOur responses are aimed directly at the most important causes of this very severe crisis.
V reakcích se přímo zaměřujeme hlavně na nejdůležitější příčiny této velmi těžké krize.
English. - Mr President, summers are hotter and storms are more severe.
jménem skupiny ALDE . - Pane předsedající, léta jsou teplejší a bouřky jsou silnější.
EnglishIreland's electorate has accepted severe austerity through gritted teeth and seething anger.
Irští voliči se s přísnými úsporami smířili jen se zaťatými zuby a s hněvem.