EN raise
volume_up
{főnév}

The objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
Cílem této politiky by mělo být zvýšení informovanosti evropských turistů.
To do that, we need to raise awareness campaigns and increase them.
Abychom toho mohli dosáhnout, potřebujeme zahájit kampaně na zvýšení informovanosti.
Next year, we are going to start a campaign to raise awareness of these facts.
V příštím roce zahájíme kampaň ke zvýšení informovanosti o těchto faktech.

Szinonimák (angolul) a(z) raise szóra:

raise

Példamondatok a(z) "raise" szó használatára csehül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWhy, though, did I want to raise this subject again, now that the vote is over?
Proč však chci o tomto tématu znovu hovořit, třebaže hlasování je již za námi?
EnglishI would like to raise one issue, and perhaps the Commission could address this.
Chtěla bych nastolit jeden problém a snad by se k němu mohla Komise vyjádřit.
EnglishThis is a formal complaint which I would like to raise with you, Madam President.
Jedná se o formální stížnost, se kterou se na vás obracím, paní předsedající.
EnglishHowever, there are two issues I wish to raise this evening: Icesave and mackerel.
Existují však dvě věci, o kterých chci dnes večer hovořit. Icesave a makrely.
EnglishAnd actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
A já nikdy nedokázal přitáhnout zájem bez ohledu na to, co se mi povedlo dosáhnout.
EnglishI should like to raise a few minor points regarding the implementation itself.
Rád bych učinil několik menších poznámek týkajících se samotného uplatňování.
EnglishThe summit will also allow us to raise a number of international and regional issues.
Vrcholná schůzka nám také umožní vznést řadu mezinárodních a regionálních otázek.
EnglishIn the short time we have available, I want to raise three important points.
V krátkém čase, který máme k dispozici, bych chtěl upozornit na tři důležité věci.
EnglishI would like to raise three issues regarding the tax on financial transactions.
Chtěla bych zde nadnést tři otázky týkající se daně z finančních transakcí.
EnglishWe also continue to raise awareness of the health risks associated with smoking.
Stejně pokračujeme v šíření informovanosti o zdravotních rizicích spojených s kouřením.
EnglishThe second issue I would like to raise is that of aid for upgrading vineyards.
Druhá otázka, o které bych rád mluvil, je otázka podpory modernizace vinic.
EnglishIn this regard I should like to raise two aspects that I consider fundamental.
V tomto ohledu bych rád poukázal na dva aspekty, které považuji za zásadní.
EnglishI have a second reservation to raise in relation to the factor of labour costs.
Mám ještě jednu výhradu v souvislosti s faktorem nákladů na pracovní síly.
EnglishI now turn to the questions that Parliament wanted to raise in this debate.
Nyní se budu věnovat otázkám, které by chtěl Parlament položit během této rozpravy.
EnglishSo, we started doing that, and each year we would raise our tithe 1 percent.
Tak jsme to začali dělat a každý rok jsme tu část zvedali o jedno procento.
EnglishThat is why it is vital that the European Union should continue to raise these issues.
Proto je klíčové, aby se Evropská unie těmito záležitostmi i nadále zabývala.
EnglishThe recitals raise the concept of Eurobonds, woolly-worded and with no details.
V bodech odůvodnění je uvedena koncepce eurobondů, a to velmi nejasně a bez podrobností.
EnglishParliament should take immediate action to raise the issue more vigorously.
Parlament by měl podniknout okamžité kroky a měl by na tuto věc upozornit důrazněji.
EnglishAnd we thought, God, this is such a good idea and it's going to raise so much money.
A my si mysleli: Proboha, to je tak dobrý nápad, který vydělá tolik peněz.
EnglishThe 5% increase will not raise the EU budget substantially above 1% of Union GNI.
Navýšení o 5 % nezvýší rozpočet EU výrazně nad hranici 1 % hrubého národního důchodu Unie.