angol-cseh fordítás erre a szóra: inhabitant

EN

"inhabitant" cseh fordítás

EN inhabitant
volume_up
{főnév}

inhabitant (és: denizen, dweller, resident, incumbent)
volume_up
obyvatel {hímn.}
You can also read about the right to establish funds for individual inhabitants.
Dočtete se tam rovněž o právu jednotlivých obyvatel vytvářet fondy.
It is the basis for the future of Europe and the common good of its inhabitants.
Je základem pro budoucnost Evropy a společné dobro jejích obyvatel.
The average figure for poor countries is 0.05 psychiatrists per 100 000 inhabitants.
V chudých zemích připadá v průměru 0,05 psychiatra na 100 000 obyvatel.

Szinonimák (angolul) a(z) inhabitant szóra:

inhabitant

Példamondatok a(z) "inhabitant" szó használatára csehül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishMalaysia's GDP translates into USD 6 721 per inhabitant.
HDP Malajsie činí 6 721 USD na obyvatele.
EnglishSpain therefore has, it has to be said, almost the largest deficit per inhabitant per year in the whole of the European Union.
Španělsko proto má, a to třeba říci, téměř nejvyšší roční deficit na obyvatele z celé Evropské unie.
EnglishFirst of all, I would like to start with a point made by an inhabitant of Nigeria who was asked what the cause of the evil in this country was.
Nejprve bych začal vyjádřením obyvatele Nigérie, který byl dotázán na příčinu zla ve své zemi.
EnglishI support the idea of a mandatory minimum allocation of funds per inhabitant of EUR 1 000, as opposed to the previous figure of EUR 500.
Podporuji myšlenku povinných minimálních přídělů prostředků na obyvatele ve výši 1 000 EUR místo dřívějších 500 EUR.
EnglishLike other EU member States of the 21st century, whose GDP per inhabitant is not great, Lithuania will have the right to increase these emissions by 15%.
Podobně jako další členské státy EU 21. století s nízkým HDP na obyvatele bude také Litva oprávněna zvýšit své emise o 15 %.
EnglishThe present figure for emissions per inhabitant in Poland stands at 7 tonnes per annum, while in the old EU countries this is up to two times higher.
Současný výpočet množství emisí na jednoho obyvatele Polska je 7 tun za rok a ve starých státech EU je to až dvojnásobně vyšší číslo.
EnglishFor example, Latvia, which has the lowest CO2 emissions quota per inhabitant in the European Union, will receive only 55% of the emissions quota it requested.
Lotyšsko, které má nejnižší emisní kvótu CO2 na obyvatele v Evropské unii, dostane pouhých 55 % emisní kvóty, kterou požadovalo.
EnglishHowever, in new Member States - I only need to mention motor vehicles, the number of cars per inhabitant, housing sizes, industrial development - it certainly will increase.
Ale v nových státech - stačí zmínit motorová vozidla, počet automobilů na obyvatele, velikost bytů, průmyslový rozvoj - se jistě bude zvyšovat.
EnglishEthiopia, to take one example, emits 0.1 tonnes of carbon dioxide per inhabitant per year, whilst my own country, Sweden, emits more than 6 tonnes per person per year.
Etiopie, abych uvedl příklad, vypouští 0,1 tuny oxidu uhličitého na obyvatele za rok, zatímco moje země, Švédsko, vypouští více než 6 tun na osobu za rok.
EnglishObviously I am speaking of absolute numbers, because, per inhabitant, the citizens of Luxembourg, Malta and Cyprus are much more active in submitting complaints than my own countrymen.
Samozřejmě hovořím v absolutních číslech, protože v počtu předložených stížností na obyvatele jsou Lucembursko, Malta a Kypr daleko aktivnější než moji spoluobčané.
EnglishWe voted against this disgraceful terror agreement, which provides personal data on every inhabitant of the EU to the US secret services within the framework of 'anti-terrorism collaboration'.
Hlasovali jsme proti této hanebné dohodě o teroru, která v rámci "protiteroristické spolupráce" poskytuje tajným službám Spojených států osobní údaje o všech obyvatelích EU.