angol-cseh fordítás erre a szóra: awareness

EN

"awareness" cseh fordítás

EN awareness
volume_up
{főnév}

awareness
Without public awareness and the raising of awareness, nothing will change.
Bez povědomí veřejnosti a bez lepší informovanosti se nic nezmění.
Therefore, it is necessary to promote public awareness and information campaigns.
Proto je nezbytné zvyšovat veřejné povědomí a prosazovat informační kampaně.
We will promote consumer education and awareness-raising initiatives.
Budeme podporovat vzdělávání spotřebitelů a iniciativy pro zvyšování povědomí.
There is also an awareness of the fact that it is necessary to cooperate with the Tribunal.
Existuje také vědomí skutečnosti, že je nutné s tribunálem spolupracovat.
An information campaign is needed to heighten awareness of Europeana.
Je třeba zahájit informační kampaň s cílem posílit vědomí o projektu Europeana.
This awareness is undoubtedly bound up with the consequences of globalisation.
Toto vědomí je nepochybně spojeno s důsledky globalizace.
awareness

Szinonimák (angolul) a(z) awareness szóra:

awareness
aware

Példamondatok a(z) "awareness" szó használatára csehül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishThat demonstrates real awareness and represents a positive and necessary change.
To svědčí o skutečné uvědomělosti a představuje to pozitivní a nezbytnou změnu.
EnglishIt is intended to raise public awareness of the serious nature of this problem.
Jejím úkolem je zvýšit informovanost veřejnosti o vážné povaze tohoto problému.
EnglishWhat we need are activities that inspire a high level of ecological awareness.
Potřebujeme aktivity na podporu vysoké úrovně informovanosti o životním prostředí.
EnglishAnd actually I could never raise awareness by myself, no matter what I'd achieved.
A já nikdy nedokázal přitáhnout zájem bez ohledu na to, co se mi povedlo dosáhnout.
EnglishWe also continue to raise awareness of the health risks associated with smoking.
Stejně pokračujeme v šíření informovanosti o zdravotních rizicích spojených s kouřením.
EnglishThe crucial thing is actually to also generate awareness of these tourism products.
Klíčovou věcí skutečně také je šířit informovanost o těchto turistických produktech.
EnglishWe need to communicate and therefore raise awareness so as to involve civil society.
Musíme komunikovat, a zvýšit tak informovanost, aby se zapojila občanská společnost.
EnglishNext year, we are going to start a campaign to raise awareness of these facts.
V příštím roce zahájíme kampaň ke zvýšení informovanosti o těchto faktech.
EnglishFirstly, it will aim to increase awareness of this problem, which is a big one.
Zaprvé se zaměří na zvýšení informovanosti o tomto velmi vážném problému.
EnglishThe objective of this policy should be to raise the awareness of European tourists.
Cílem této politiky by mělo být zvýšení informovanosti evropských turistů.
EnglishI think we worked in full awareness of the importance of the task we were carrying out.
Myslím, že jsme pracovali s plným vědomím důležitosti úkolu, který vykonáváme.
EnglishI also think raising awareness and fostering a culture of prevention are fundamental.
Dále považuji za zásadní úkol zvyšování osvěty a budování kultury prevence.
EnglishNow, they came to an awareness partly because of the horrible drought that they have had.
Teď si to konečně uvědomili zčásti kvůli strašlivému suchu, které je postihlo.
EnglishThis is why I have chosen the title 'We need a new awareness of the sea'.
Právě proto jsem zvolila název "Potřebujeme si nově uvědomit mořský rozměr".
EnglishThere is now an ever-increasing awareness that there is no health without mental health.
V současné době si stále více uvědomujeme, že zdraví je podmíněno duševním zdravím.
EnglishIn due awareness of the difficulties on the ground, one cannot but admire her courage.
Vzhledem k nebezpečné situaci, která tam panuje, musím skutečně obdivovat její odvahu.
EnglishIt also promotes a much wider awareness of sexual health matters for both women and men.
Současně podporuje větší informovanost žen a mužů o záležitostech sexuálního zdraví.
EnglishThis therefore requires political awareness and, for me, that has two goals.
Tato situace si proto vyžaduje politickou vnímavost a podle mne z ní vyplývají dva cíle.
EnglishIn addition it plans to organise, on an annual basis, an EU Antibiotic Awareness Day.
Kromě toho má v plánu každoročně organizovat "Evropský antibiotický den".
EnglishRaising awareness of these events is a priority for current and future generations.
Zvyšování informovanosti o těchto událostech je prioritou pro současné i budoucí generace.