angol-cseh fordítás erre a szóra: along the lines of

EN

"along the lines of" cseh fordítás

EN along the lines of
volume_up
{határozószó}

along the lines of
volume_up
po vzoru {hsz}
Commissioner Füle, is it not time that we established a development fund for the Western Balkans along the lines of the post-war Marshall Plan?
Pane komisaři Füle, není na čase, abychom zřídili rozvojový fond pro západní Balkán po vzoru poválečného Marshallova plánu?
Taking inspiration from Nordic cooperation, the Balkan countries could establish a cooperation forum along the lines of the Nordic Council or the Baltic Council.
Balkánské země by se mohly inspirovat severskou spoluprací a založit fórum spolupráce po vzoru Severské rady nebo Baltské rady.

Hasonló fordítások a(z) "along the lines of" szóra csehül

along határozószó
Czech
along prepozíció
the melléknév
the névelő
Czech
lines főnév
to line ige
line főnév
of prepozíció
Czech

Példamondatok a(z) "along the lines of" szó használatára csehül

Az alábbi mondatok külső forrásokból származnak és nem miden esetben ponstosak. Ennél fogva a bab.la semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az itt megjelenő információkért. További részleteket itt olvashat.

EnglishWe should therefore strengthen all agri-environmental measures along these lines.
Proto bychom měli v souladu s tím posílit veškerá agroenvironmentální opatření.
EnglishI am pleased that my amendments along these lines were incorporated into the report.
Jsem potěšen, že byly moje pozměňovací návrhy v tomto ohledu do zprávy začleněny.
EnglishI would very much like it if we worked on concrete projects along those lines.
Moc bych si přála, abychom v tomto směru pracovali na konkrétních projektech.
EnglishThe draft certainly moves along these lines and I have therefore voted in its favour.
Návrh rozhodně míří tímto směrem a z toho důvodu jsem hlasoval pro jeho přijetí.
EnglishThe Commission should continue along these lines and so I am voting in favour.
Komise by měla pokračovat v tomto duchu, a proto hlasuji pro přijetí zprávy.
EnglishOur farmers' benefit payments should therefore be increased along these lines.
Sociální dávky pro naše zemědělce by proto měly být zvýšeny v tomto smyslu.
EnglishI am sorry to say that we have made very little progress along these lines.
S politováním konstatuji, že jsme v této oblasti dosáhli jen velmi malého pokroku.
EnglishBelarus has taken measures that are unquestionably along the lines of more democracy.
Bělorusko přijalo opatření, která bezesporu směřují k větší míře demokracie.
EnglishWe definitely want to avoid collective claims in Europe along the lines of the US model.
Rozhodně se chceme v Evropě vyvarovat skupinovým žalobám podle amerického modelu.
EnglishI am delighted that my amendments along these lines have found their place in this text.
Těší mě, že moje pozměňovací návrhy v tomto smyslu našly své místo v tomto textu.
EnglishThat is important if actual life on the ground is to be able to run along reasonable lines.
To je důležité, neboť jedině tak se může reálný život držet v rozumných mezích.
EnglishIt is also important for the European Union to make a commitment along these lines.
Pro Evropskou unii je rovněž důležité přijmout závazek v tomto smyslu.
EnglishWe need to make some changes along the lines of the Feio report to be voted on today.
Musíme udělat určité změny na základě zprávy poslance Feia, o níž se bude dnes hlasovat.
EnglishNevertheless, the Member States must be encouraged to continue along these lines.
Členské státy však musejí být vybízeny k tomu, aby v daném procesu pokračovaly v tomto duchu.
EnglishI am sure that the Commission will make provisions along these lines as soon as possible.
Jsem si jist, že podle těchto pokynů Komise co nejdříve vypracuje příslušné předpisy.
EnglishLet me ask this question: is it certain that Turkey today thinks along these lines?
Ráda bych se zeptala: jsme si jisti, že Turecko i nyní smýšlí stejně?
EnglishMr President-in-Office of the Council, I invite you to take initiatives along these lines.
Pane úřadující předsedo Rady, vyzývám Vás, abyste se v tomto směru chopil iniciativy.
EnglishA large number of MEPs, from four different groups, have signed an appeal along these lines.
Velký počet poslanců EP ze čtyř skupin podepsalo výzvu týkající se této záležitosti.
EnglishIn this regard, I would note that there seems to be agreement in Council along these lines.
K tomu bych chtěla poznamenat, že se zdá, že s tím v Radě panuje souhlas.
EnglishThere is not even any point in us thinking along the lines of 'what would have happened if'.
Nemá rovněž žádný význam, abychom se zabývali tím, co by se stalo, kdyby.

Más szótárak

English

Ezenkívül a bab.la kínálta között megtalálod a angol-magyar szótárt még több fordításért.