kínai | Kifejezések - Személyes | Levél

Levél - Cím

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
Novjorko NY 92926
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Standard angol címzési forma:
címzett neve
házszám és utca
település és régió/állam/irányítószám
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Amerikai címzés:
címzett neve
Házszám és utca
Település és állam rövidítése és irányítószám
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Brit és ír címzés:
címzett neve
házszám és utca
Település/város
ország
irányítószám
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Kanadai címzés:
címzett
házszám és utca
település és tartomány rövidítése és irányítószám
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ausztráliai címzés:
címzett
házszám és utca
tartomány
település és irányítószám
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Új-Zélandi címzés:
címzett
házszám és utca
kerület
település és iránytószám

Levél - Kezdés

Estimata John,
亲爱的约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Estimata paĉjo/panjo,
亲爱的妈妈/爸爸,
Nem hivatalos, standard módja a szülők címzésének
Estimata Onklo Jerome,
亲爱的Jerome叔叔,
Nem hivatalos, standard módja egy rokon címzésének
Saluton John,
你好,约翰,
Nem hivatalos, standard módja egy barát címzésének
Saluton John,
嘿,约翰,
Kötetlen, standard módja egy barát címzésének
John,
约翰,
Nem hivatalos, közvetlen módja egy barát címzésének
Mia kara,
我亲爱的,
Nagyon közvetlen, olyannak címezzük, akit szeretünk
Mia kara,
我最亲爱的,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Estimata John,
最亲爱的约翰,
Nagyon közvetlen, partnerünknek írjuk
Dankon pro via letero.
谢谢您的来信。
Személyes levelezésre válaszolásnál
Estis bona denove aŭdi de vi.
很高兴再次收到您的来信。
A másik levelére válaszoláskor
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
对不起,这么久没有给你写信。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Régi barátnak írásnál, akivel már rég nem találkoztunk

Levél - Fő szöveg

Mi skribas por informi vin, ke...
我给您写信是为了告诉您...
Amikor fontos híreid vannak
Ĉu vi havas planojn por...?
你有没有...的计划?
Ha valakit meg akarsz hívni egy eseményre vagy találkozni akarsz vele
Dankon pro sendii / inviti / diri...
非常感谢发送/邀请/附上...
Valamit megköszönésnél
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Amikor valamit őszintén megköszönünk
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Amikor valamiért nagyon hálásak vagyunk
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
很高兴宣布...
Jó hírek bejelentésénél barátoknak
Mi ĝojis aŭdi, ke...
听到...我非常高兴
Amikor üzenetet vagy híreket közvetítünk
Mi bedaŭras informi vin, ke...
很遗憾地告诉你们...
Rossz hírek bejelentésénél
Mi bedaŭras aŭdi tion...
听到...很遗憾
Együttérzés / sajnálat kifejezésekor

Levél - Lezárás

Salutu... kaj rakontu al ili kiel mi mankas ilin.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Amikor valakit hiányolsz és a címzetten keresztül szeretnéd megüzenni neki
...sendas lian/ŝian amon.
...致上他/她的祝福。
Valaki más üdvözletét közvetítve
Diru saluton al... por mi.
代我向...问好。
Amikor valakit üdvözölni akarsz a címzetten keresztül
Mi antaŭĝuas al aŭdo de vi baldaŭ.
我期待着尽快能收到您的回复。
Amikor szeretnél válaszlevelet kapni
Reskribu baldaŭ.
尽快回复。
Közvetlen, amikor szeretnél választ kapni
Skribu reen kiam...
当...,请回复
Amikor azt szeretnéd, hogy a címzett amint van valamilyen híre válaszoljon
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Amikor azt szeretnéd, hogy csak akkor válaszoljon, ha van valamilyen híre
Atentu.
保重。
Amikor családnak vagy barátoknak írsz
Mi amas vin.
我爱你。
Amikor a partnerednek írsz
Ĉion bonan,
衷心的祝福,
Nem hivatalos, család, barátok és kollégák között
Ĉion bonan,
致以最衷心的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
最衷心的问候,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉion bonan,
一切顺利,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Ĉiu mia amo,
致以我的祝福,
Nem hivatalos, barátoknak, családnak
Multe da amo,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz
Multa amo,
衷心祝福,
Nem hivatalos, amikor a családnak írsz