török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Demek istediğini anlıyorum.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
...'a tamamen katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
...'a karşın ...'daki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Demek istediğim ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Bana öyle görünüyor ki ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Bence ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Benim bakış açıma göre ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
... görüşündeyim.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
... olmasına rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Antiparantez ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Buna ilaveten ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted