svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Jag håller helt med om att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
I motsats till ..., ... visar ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
... till skillnad från ... är...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... liknar ... när det gäller ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Jag skulle säga att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
För mig verkar det som att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Enligt min åsikt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Från min synpunkt sett ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Jag är av den uppfattningen att ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Visserligen ... men ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Tvärtom ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Å ena sidan ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Å andra sidan ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Trots ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Trots att ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
För övrigt/Förresten ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Dessutom ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted