magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Értem, amit mond.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
....-val/vel ellentétben, a .......
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Azt mondanám, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Hozzátéve ...., de ....
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Ezzel ellentétben ....
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Másrészt viszont ....
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Másrészt ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tudományosan/történelmileg ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Mellékesen....
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Továbbá ....
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted