lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
W pełni się zgadzam z...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
....i...rożnią się pod względem...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Powiedziałbym, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Wydaje mi się, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Moim zdaniem...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Z mojego punktu widzenia...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Jestem zdania, że...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Wprawdzie..., ale...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Przeciwnie, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Z jednej strony...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Z drugiej strony...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Pomimo/Wbrew...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Pomimo faktu, że...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Nawiasem mówiąc, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Ponadto...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted