koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
.....라고 말하고 싶습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
제 생각에는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
저의 관점에서는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
반대로, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
한편으로는 ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
다른 한편으로는 ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
... 에도 불구하고, ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
... 한 사실에도 불구하고,
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
부수적으로, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
게다가, ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted