kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
一般来说,我同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
人们较倾向于同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
我能理解他/她的观点。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
我完全同意...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
我完全赞同...的观点。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
总的来说,我不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
我强烈不同意...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
我坚决反对...的观点
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
就...方面,...和...相似/不同
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
和...比,...表明...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
对比...,...是...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
在...方面,...和...是相似的
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
在...方面,...和...不同
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
第一...,与此对比,第二...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...和...的一个不同点是...,而...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
我想说的是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
对我来说,它像是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
在我看来...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
我认为...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
我的观点是...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
我相信...,因为...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
现在让我们分析/转到/研究...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
...是对的,但是事实上...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
相反...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
一方面...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
另一方面...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
从科学/历史角度讲...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
附带说一句...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
此外...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted