holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Ik begrijp zijn/haar punt.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Ik zou zeggen dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Het lijkt mij dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Naar mijn mening ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Vanuit mijn standpunt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Ik ben van mening dat ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Toegegeven ..., maar ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Integendeel, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Enerzijds ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Anderzijds ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Ondanks ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Ondanks het feit dat ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Bijkomend ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Bovendien ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted