finn | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... muistuttaa ... suhteessa...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Voisin sanoa, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Vaikuttaa siltä, että...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Mielestäni...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Olen sitä mieltä, että...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Uskon, että..., sillä...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Kieltämättä..., mutta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Päinvastoin...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Toisaalta...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Toisaalta...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Huolimatta...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Huolimatta siitä, että...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Ohimennen...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Lisäksi...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted