eszperantó | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Mi tute konsentas, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Mi tute malkonsentas, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
En kontrasto al..., ...montras...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
...per kontrasto kun...estas...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
...estas simila al... rilate...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
La unua..., kontraste, la dua...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Mi dirus, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Ŝajnas al mi, ke...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Miaopinie…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
El mia vidpunkto...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Mi estas de la opinio, ke...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Certe..., sed...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Koncedita, ..., tamen...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Kontraŭe, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Unuflanke...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Aliflanke…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Malgraŭ…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Malgraŭ la fakto ke...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Science/Historie parolanta...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Parenteze...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Krome...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted