dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted