cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En términos generales, coincido con X porque...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Uno tiende a concordar con X ya que...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Comprendo su planteamiento...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Coincido totalmente en que...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Respaldo completamente la idea de que...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Difiero completamente en relación a...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En contraste con..., ... muestra...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... en contraste con... es/son...
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... es similar a... en lo referente a...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... y... difieren en relación a...
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Podría decir que...
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
A mi parecer...
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
En mi opinión...
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Desde mi punto de vista...
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Soy de la opinión de que...
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
A mi parecer... debido a que...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Es cierto que..., pero...
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Por el contrario,...
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Por una parte...
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Por otra parte...
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A pesar de...
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
A pesar de que...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Cabe acotar...
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Además,...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted