lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
W pełni się zgadzam z...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Sostengo l'idea secondo la quale...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
A differenza di..., ... mostra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
In contrasto con..., .... è...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
... è simile a ... in quanto entrambi...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
... e... differiscono in termini di...
....i...rożnią się pod względem...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Si potrebbe dunque affermare che...
Powiedziałbym, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Wydaje mi się, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Secondo il mio punto di vista...
Moim zdaniem...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Da una prospettiva prettamente personale...
Z mojego punktu widzenia...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Sono dell'idea che...
Jestem zdania, że...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Spostando l'attenzione verso...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Wprawdzie..., ale...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Al contrario...
Przeciwnie, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Da un lato...
Z jednej strony...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Dall'altro...
Z drugiej strony...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
A dispetto di...
Pomimo/Wbrew...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Nonostante si ritenga che...
Pomimo faktu, że...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientificamente/Storicamente...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
A tal proposito...
Nawiasem mówiąc, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Inoltre...
Ponadto...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted