olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Si può comprendere il punto di vista di...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
W pełni się zgadzam z...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
A differenza di..., ... mostra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
In contrasto con..., .... è...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
....i...rożnią się pod względem...
... e... differiscono in termini di...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Powiedziałbym, że...
Si potrebbe dunque affermare che...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Wydaje mi się, że...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Moim zdaniem...
Secondo il mio punto di vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Z mojego punktu widzenia...
Da una prospettiva prettamente personale...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Jestem zdania, że...
Sono dell'idea che...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Spostando l'attenzione verso...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Wprawdzie..., ale...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Przeciwnie, ...
Al contrario...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Z jednej strony...
Da un lato...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Z drugiej strony...
Dall'altro...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Pomimo/Wbrew...
A dispetto di...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Pomimo faktu, że...
Nonostante si ritenga che...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Scientificamente/Storicamente...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Nawiasem mówiąc, ...
A tal proposito...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Ponadto...
Inoltre...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted