török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Demek istediğini anlıyorum.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
...'a tamamen katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
...'a karşın ...'daki ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Demek istediğim ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Bana öyle görünüyor ki ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Bence ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Benim bakış açıma göre ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
... görüşündeyim.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
İnancıma göre ... çünkü ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Ancak buna karşıt olarak ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Bir açıdan baktığımızda ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Diğer açıdan baktığımızda ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
... olmasına rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Antiparantez ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Buna ilaveten ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted