svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Jag håller helt med om att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
I motsats till ..., ... visar ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
... till skillnad från ... är...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... liknar ... när det gäller ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Jag skulle säga att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
För mig verkar det som att ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Enligt min åsikt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Från min synpunkt sett ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Jag är av den uppfattningen att ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Visserligen ... men ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Tvärtom ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Å ena sidan ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Å andra sidan ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Trots ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Trots att ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
För övrigt/Förresten ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Dessutom ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted