spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
En términos generales, coincido con X porque...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Comprendo su planteamiento...
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Coincido totalmente en que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Respaldo completamente la idea de que...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Difiero completamente en relación a...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
En contraste con..., ... muestra...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
... en contraste con... es/son...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... es similar a... en lo referente a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... y... difieren en relación a...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Podría decir que...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
A mi parecer...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
En mi opinión...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Desde mi punto de vista...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Soy de la opinión de que...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
A mi parecer... debido a que...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Es cierto que..., pero...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Por el contrario,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Por una parte...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Por otra parte...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
A pesar de...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
A pesar de que...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Cabe acotar...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Además,...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted