orosz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Согласие
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Я полностью согласен, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Я совершенно не соголасен с...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
И наоборот, ... показывает...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
В отличие от...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... и ... различаются в понимании ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Первое...., второе, напротив, ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Я бы предположил, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Мне кажется, что...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Я считаю, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
По моему мнению...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Я придерживаюсь мнения, что...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Я полагаю, что...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Нельзя не заметить, что ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Согласен.., но...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Согласен,... , и тем неменее
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Напротив,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
С одной стороны
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
С другой стороны...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Несмотря на
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Хотя...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Говоря научным языком...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Между прочим...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Более того...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted