magyar | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Értem, amit mond.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
....-val/vel ellentétben, a .......
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Azt mondanám, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Véleményem szerint ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Hozzátéve ...., de ....
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Ezzel ellentétben ....
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Másrészt viszont ....
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Másrészt ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Tudományosan/történelmileg ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Mellékesen....
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Továbbá ....
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted