lengyel | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
W pełni się zgadzam z...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
....i...rożnią się pod względem...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Powiedziałbym, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Wydaje mi się, że...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Moim zdaniem...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Z mojego punktu widzenia...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Jestem zdania, że...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Wprawdzie..., ale...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Przeciwnie, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Z jednej strony...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Z drugiej strony...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Pomimo/Wbrew...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Pomimo faktu, że...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Nawiasem mówiąc, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Ponadto...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted