koreai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
.....라고 말하고 싶습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
제 생각에는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
저의 관점에서는, ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
반대로, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
한편으로는 ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
다른 한편으로는 ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
... 에도 불구하고, ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
... 한 사실에도 불구하고,
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
부수적으로, ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
게다가, ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted