kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
一般来说,我同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
人们较倾向于同意...,因为...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
我能理解他/她的观点。
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
我完全同意...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
我完全赞同...的观点。
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
总的来说,我不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
人们较倾向于不同意...,因为...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
我强烈不同意...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
我坚决反对...的观点
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
就...方面,...和...相似/不同
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
和...比,...表明...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
对比...,...是...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
在...方面,...和...是相似的
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
在...方面,...和...不同
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
第一...,与此对比,第二...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...和...的一个不同点是...,而...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
我想说的是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
对我来说,它像是...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
在我看来...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
我认为...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
我的观点是...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
我相信...,因为...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
现在让我们分析/转到/研究...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
...是对的,但是事实上...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
诚然...,但是...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
相反...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
一方面...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
另一方面...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
尽管...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
从科学/历史角度讲...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
附带说一句...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
此外...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted