holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Ik zou zeggen dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Het lijkt mij dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Naar mijn mening ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Vanuit mijn standpunt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Ik ben van mening dat ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Toegegeven ..., maar ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Integendeel, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Enerzijds ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Anderzijds ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Ondanks ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Ondanks het feit dat ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Bijkomend ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Bovendien ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted