dán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Jeg er stærkt uenig i at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
I modsætning til..., ...viser...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
...i modsætning til... er...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
...er lig... i forbindelse med
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
...og... er forskellige med hensyn til...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Jeg ville sige at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
For mig virker det som om at...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Efter min mening...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Fra mit synspunkt...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Jeg er af den mening at...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Det er min opfattelse at... fordi...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Indrømmet..., men...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Selvom, ikke desto mindre...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Derimod,...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
På den ene side...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
På den anden side...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
På trods af...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Til trods for det faktum at...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Videnskabeligt/historisk set...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
I øvrigt...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Endvidere...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted