cseh | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
... na rozdíl od... je/jsou...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
... a... se liší, pokud jde o...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
První... na rozdíl od druhého...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
Řekla bych, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
Zdá se mi, že...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
Podle mého názoru...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
Z mého pohledu...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
Jsem toho názoru, že...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Nelze popřít, že..., ale ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
Na jedné straně...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
Na druhé straně...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
Navzdory...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Navzdory tomu, že...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Vědecky/Historicky vzato...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Mimochodem...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted