angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to agree with… because…
Valaki más nézetével való általános egyetértés
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
I can see his/her point.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
Mi tute konsentas, ke...
I entirely agree that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
One is very much inclined to disagree with… because…
Általános egyet nem értés valaki nézetével
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
Mi tute malkonsentas, ke...
I strongly disagree that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
I am firmly opposed to the idea that…
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
…and…are similar/different as regards to…
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
En kontrasto al..., ...montras...
In contrast to…, …shows…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...per kontrasto kun...estas...
…by contrast with… is/are…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
...estas simila al... rilate...
…is similar to… in respect of…
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
...kaj... malsamas en terminoj de...
…and… differ in terms of...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
La unua..., kontraste, la dua...
The first…, by contrast, the second…
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
One difference between… and… is that…, whereas…
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

Mi dirus, ke...
I would say that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Ŝajnas al mi, ke...
It seems to me that…
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
Miaopinie…
In my opinion…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
El mia vidpunkto...
From my point of view…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi estas de la opinio, ke...
I am of the opinion that…
Személyes vélemény kinyilvánításakor
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
Estas mia kredo, ke... ĉar...
It is my belief that… because…
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Certe..., sed...
Admittedly…, but…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
It is true that…, yet the fact remains that…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Koncedita, ..., tamen...
Granted, …, nevertheless…
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Kontraŭe, ...
On the contrary, …
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
Unuflanke...
On the one hand…
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
Aliflanke…
On the other hand…
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
Malgraŭ…
In spite of…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Malgraŭ la fakto ke...
Despite the fact that…
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Science/Historie parolanta...
Scientifically/Historically speaking…
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Parenteze...
Incidentally…
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Krome...
Furthermore…
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted