holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Tárgyalás/Fő szöveg

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyetértés

Broadly speaking, I agree with… because…
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
One is very much inclined to agree with… because…
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Valaki más nézetével való általános egyetértés
I can see his/her point.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Amikor hiszed, hogy valaki nézete valós, de nem értesz vele egyet teljes mértékben
I entirely agree that…
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Amikor teljes mértékben egyetértesz valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Egyet nem értés

Broadly speaking, I disagree with… because…
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
One is very much inclined to disagree with… because…
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Általános egyet nem értés valaki nézetével
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Amikor érted valaki nézetét, de egyáltalán nem értesz vele egyet
I strongly disagree that…
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével
I am firmly opposed to the idea that…
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Abszolút egyet nem értés valaki nézetével

Tárgyalás/Fő szöveg - Összehasonlítások

…and…are similar/different as regards to…
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nem hivatalos mód két dolog közötti hasonlóságok és különbségek megállapítására
In contrast to…, …shows…
In tegenstelling tot ..., toont ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…by contrast with… is/are…
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
…is similar to… in respect of…
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
…and… differ in terms of...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Két dolog közötti hasonlóság kihangsúlyzásakor és magyarázatakor használandó
The first…, by contrast, the second…
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Amikor két dolog közötti különbségen van a hangsúly
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Amikor két dolog közötti hasonlóságokat vagy összehasonlításokat állapítunk meg
One difference between… and… is that…, whereas…
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Amikor kiemelünk egy különbséget két dolog között, lehet egy hosszú lista az eltérésekről

Tárgyalás/Fő szöveg - Vélemények

I would say that…
Ik zou zeggen dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
It seems to me that…
Het lijkt mij dat ...
Amikor olyan véleményt nyilvánítasz ki, amivel kapcsolatban nem vagy teljes mértékben határozott
In my opinion…
Naar mijn mening ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
From my point of view…
Vanuit mijn standpunt ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I am of the opinion that…
Ik ben van mening dat ...
Személyes vélemény kinyilvánításakor
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Amikor számos érvet sorolunk fel valami mellett
It is my belief that… because…
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Személyes vélemény és annak magyarázatakor használandó

Tárgyalás/Fő szöveg - Összekötő elemek

Let us now analyze/turn to/examine…
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Amikor témát váltasz és új bekezdést kezdesz
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Amikor kiegészítő információt adsz egy már felépített érveléshez
Admittedly…, but…
Toegegeven ..., maar ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
It is true that…, yet the fact remains that…
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
Granted, …, nevertheless…
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Amikor engedsz az ellenérvnek, de szeretnél további saját javaslatokat tenni
On the contrary, …
Integendeel, ...
Téves meggyőződés kijavításakor használandó, miután az adott meggyőződés megállapításra került
On the one hand…
Enerzijds ...
Az érvelés egyik oldalának bemutatásakor
On the other hand…
Anderzijds ...
Az érvelés másik oldalának bemutatásakor. Mindig a "másrészt" után használandó
In spite of…
Ondanks ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Despite the fact that…
Ondanks het feit dat ...
Amikor egy bizonyos adattal vagy meggyőződéssel ellentétes érvet hozunk fel
Scientifically/Historically speaking…
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Amikor tudományos vagy múltbeli történelmi eseményekre utalunk
Incidentally…
Bijkomend ...
Amikor egy kiegészítés hozzáadhat az elemzésedhez
Furthermore…
Bovendien ...
Amikor az adott témát már mélyen kielemezted