angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Nhìn vào..., ta có thể thấy...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Từ..., ta có thể thấy rằng...
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
Các dữ liệu cho thấy...
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Các số liệu chỉ ra rằng...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Đáng chú ý là...
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... tỉ lệ thuận với...
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Như dự đoán,...
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Số liệu chỉ ra rằng...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Theo như số liệu cho thấy,...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó