vietnámi | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Nhìn vào..., ta có thể thấy...
Nyers adatok leírásánál használatos
จากที่เคยเห็นจาก...
Từ..., ta có thể thấy rằng...
Nyers adatok leírásánál használatos
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Các dữ liệu cho thấy...
Nyers adatok leírásánál használatos
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Các số liệu chỉ ra rằng...
Nyers adatok leírásánál használatos
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Từ dữ liệu, ta có thể thấy...
Nyers adatok leírásánál használatos
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Đáng chú ý là...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Số/Lượng... tăng/giảm/không thay đổi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Thống kê cho thấy số/lượng... từ... đến... đã tăng gấp đôi/giảm một nửa.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Số liệu cho thấy xu hướng tăng/giảm đều từ... cho đến...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Số/Lượng... tăng/giảm theo...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Trong khoảng thời gian từ... đến..., có thể thấy rằng số/lượng... đã tăng/giảm/không thay đổi.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
... tỉ lệ thuận với...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
อย่างที่ทำนายไว้...
Như dự đoán,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Kết quả nghiên cứu cho thấy..., nhất quán với số liệu của X.
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Số liệu này một lần nữa khẳng định kết luận của X rằng...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Nghiên cứu đã đi đến kết luận tương tự như của X rằng... tỉ lệ thuận với...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Số liệu chỉ ra rằng...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ตามสถิติ...
Theo như số liệu cho thấy,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Nhìn vào số liệu này, ta có thể kết luận rằng...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
พูดอย่างสถิติ
Dựa trên số liệu, ta có thể kết luận...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Sau khi xem xét các số liệu này, ta có thể đi đến kết luận...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Từ nghiên cứu này, ta có thể đi đến nhiều kết luận. Thứ nhất,... là vô cùng quan trọng bởi vì...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Nghiên cứu này còn mang lại nhiều ứng dụng thực tiễn. Trước hết,... rất dễ hiểu và có ý nghĩa đối với các nhà chiến lược học.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó