svéd | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
Det framgår av ... att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Uppgifterna verkar antyda att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
Siffrorna avslöjar att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... var positivt korrelerade med ....
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
Som förutspått, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statistiken visar att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
Enligt statistiken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Rent statistiskt sett ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó