spanyol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
A partir de... se puede observar que...
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Como se puede ver en...
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Los datos parecen sugerir que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
La figuras revelan que...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Con base en las figuras se puede notar que...
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Varios resultados relevantes fueron...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... fue asociado positivamente con...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
Como se predijo...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
Las estadísticas muestran que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
Según las estadísticas,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista estadístico...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó