olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Come si può osservare da...., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
I dati sembrano suggerire che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
I grafici rivelano che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Dal grafico si rende evidente che...
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Alcuni dati degni di nota sono...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... è direttamente proporzionale a...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
Come già annunciato...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
La statistica mostra che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Parlando in termini statistici...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó