kínai | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
从...可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
这些数据可以表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
数据表明...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
从这些数据可以看出...
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
几个值得注意的结果是...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
目前研究结果表明...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
...的数字上升/下降/保持不变。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
与...有关的数据...上升/下降了
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...和...呈正相关
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
正如所预测的,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
与X的发现一致,...和...呈正相关
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
统计数据显示...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
根据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
通过数据统计,可以看出...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
据数据统计,...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
据统计数据,我们可以推测...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó