holland | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
Uit ... blijkt dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Zoals ... aantoont, ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
De cijfers onthullen dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... verhoudt zich positief tot ...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
Zoals voorspeld, ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
De statistieken tonen aan dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
Volgens de statistieken ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisch gezien ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó