angol | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

...'den görülebileceği üzere ...
It can be seen from… that…
Nyers adatok leírásánál használatos
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
As can be seen from…, …
Nyers adatok leírásánál használatos
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
The data would seem to suggest that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Sayılar gösteriyor ki ...
The figures reveal that…
Nyers adatok leírásánál használatos
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
From the figures it is apparent that…
Nyers adatok leírásánál használatos
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Several noteworthy results were…
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
The results of the present study demonstrate that…
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...was positively correlated with…
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Tahmin edildiği üzere ...
As predicted, …
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
This finding is consistent with X's contention that…
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
This finding reinforces X's assertion that…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

İstatistikler gösteriyor ki ...
The statistics show that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere göre ...
According to the statistics…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
When one looks at the statistics, one can see that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistically speaking…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó