török | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
...'den görülebileceği üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
Tahmin edildiği üzere ...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
İstatistiklere göre ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó