román | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
Din faptul că...reiese...
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
După cum putem observa din...,....
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
Datele par să sugereze faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
...a fost corelat pozitiv cu...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
După cum am anticipat,...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
Statisticile demonstrează faptul că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
Conform statisticilor...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
Din punct de vedere statistic...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó