olasz | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
Come si può osservare da...., ...
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
I dati sembrano suggerire che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
I grafici rivelano che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Dal grafico si rende evidente che...
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Alcuni dati degni di nota sono...
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
... è direttamente proporzionale a...
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
Come già annunciato...
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
La statistica mostra che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
Parlando in termini statistici...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó