japán | Kifejezések - Akadémiai / Tudományos | Statisztikák

Statisztikák - Gyakorlati adatok

Det framgår av ... att ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Nyers adatok leírásánál használatos
Enligt vad som framgår av ..., ...
・・・・に見られるように、・・・・
Nyers adatok leírásánál használatos
Uppgifterna verkar antyda att ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Nyers adatok leírásánál használatos
Siffrorna avslöjar att ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Nyers adatok leírásánál használatos
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Nyers adatok leírásánál használatos
Några anmärkningsvärda resultat är ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Rendkívül fontos feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos
Resultaten från denna studie visar på att ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Feldolgozatlan anyagok leírásánál használatos

Statisztikák - Prezentáció

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
További adatok vagy releváns trendek leírásánál használatos
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
További adatok vagy bizonyos időszakban releváns trendek leírásánál használatos
... var positivt korrelerade med ....
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Két adatcsoport összehasonlításakor alkalmazandó
Som förutspått, ...
予想通り、・・・・
További adatok, illetve az eredeti előfeltevések megerősítésekor használatos
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Amikor a saját eredményeidet összehasonlítod valaki máséval
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Annak a bizonyítására, hogy a te eredményed konzisztens valaki máséval

Statisztikák - Konklúzió/Következtetés

Statistiken visar att ...
・・・・ということをこの統計は示している。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt statistiken ...
統計によると、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Rent statistiskt sett ...
統計的に見て、・・・・
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
A gondolataid kifejlesztésekor és a statisztikák tágabb értelemben vett elemzésekor használandó
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
A gondolataid kifejlesztésénél és az eredményeid összegzésekor használandó